LEFA SERVIS

Prodej, servis a montáž nejenom stínící techniky
Dřevěná eurookna a dveře - reklamační řád

zpět

REKLAMAČNÍ ŘÁD - PRO EUROOKNA, DVEŘE A JEJICH DOPLŇKY

1.ZÁRUKA

Doba záruky:
Záruční doba u výrobků je poskytována v délce uvedené v záručním listě daného výrobku. Záruční doba se počítá od data převzetí výrobku nebo díla nebo ode dne, kdy byl objednatel povinen výrobek nebo dílo převzít.

Rozsah záruky:
Záruka se vztahuje na vady výrobků a jejich částí vzniklé v důsledku výrobní vady, vady dílů, poškození při dopravě zhotovitelem nebo nesprávné montáže provedené zhotovitelem. V průběhu záruční doby má objednatel právo na bezplatné odstranění vad. Záruka se nevztahuje na jakékoliv vady a poškození výrobku, které vzniklo nedodržením návodu k obsluze a údržbě, nesprávným používáním, nadměrným opotřebením, zanedbáním pravidelné údržby, nesprávným čištěním, jakýmkoliv neodborným zásahem, montáží provedenou jinou osobou a jiným poškozením nezaviněným zhotovitelem.

2.REKLAMACE

Způsob uplatnění reklamace:
Při zjištění vady výrobku nebo díla, uplatněte reklamaci písemně na naší korespondenční adrese. Uveďte jméno a adresu objednatele ve smlouvě o dílo nebo v kupní smlouvě a číslo této smlouvy, dale uveďte, o jakou vadu se jedná, adresu místa plnění (montáže) a Vaše telefonní číslo. Budete námi kontaktováni a po dohodě s Vámi bude stanoveno datum (stanovený den) pro posouzení reklamace v místě plnění (montáže). Předmětem reklamace bude posouzen našim technikem, který zároveň rozhodne o způsobu odstranění vad. Za reklamaci se nepovažuje nutnost běžného seřízení oken a dveří.

Doklady potřebné k uplatnění reklamace:
Na uplatnění reklamace má nárok objednatel nebo jiná oprávněná osoba po předložení záručního listu, smlouvy o dílo nebo kupní smlouvy a faktury jako dokladu o nabytí, zaplacení a montáži výrobků.

Posouzení reklamace:
Posuzování reklamací se řídí tímto reklamačním řádem a podmínkami pro uplatnění reklamace uvedenými v dodatcích reklamačního řádu vydaných k jednotlivým výrobkům.

Vyřízení reklamace:
Vada bude zhodnocena odborným technikem. V případě oprávněné reklamace bude vada odstraněna v zákonné lhůtě, popřípadě ve lhůtě sjednané a to vše bezplatně v rámci záruční doby. Zhotovitel má výhradní právo určit, jakým způsobem bude oprava nebo výměna provedena. V případě neoprávněné reklamace, tzn. při poškození výrobku, které vzniklo nesprávným používáním nebo jakýmkoliv neodborným zásahem, bude vada odstraněna na náklady objednatele, případně si odstranění vady zajistí objednatel sám.

Pozáruční opravy a servis:
Po uplynutí záruční doby provádíme veškeré opravy v rámci placeného servisu.


Lenka Fabianková - LEFA SERVIS
Veleslavínská 278/47
162 00 Praha 6
tel./fax: +420 224 319 848
mobil: +420 775 914 918